Parc Fotovoltaic VIMBODÍ-I - La Conca de Barberà, el Baix Camp, les Garrigues, l’Urgell i l’Alt Camp

Energia

Estat: En fase de reserva

 

Import : 1.222.709€

Interès anual: 5,50%

Quotes semestrals: 10

Inversors: 7


0% 0%

Ubicació: Vimbodí i Poblet, ES

Promogut per SAN ISIDRO SOLAR 8, S.L.

Inversió reservada per a inversors locals

Impacte positiu generat

Possibilitar la participació de les persones, empreses i entitats locals en el finançament de les instal·lacions del parc solar, perquè n'obtinguin un rendiment econòmic.

OFERTA DE PARTICIPACIÓ LOCAL

dirigida a les persones, entitats i empreses de les comarques de

la Conca de Barberà, el Baix Camp, l’Alt Camp (Tarragona), i les Garrigues i l'Urgell (Lleida)

Consultes dels inversors locals sobre aquesta Oferta de Participació Local:
       vimbodi@participaciolocal.cat Oferta de Participació Local

per al finançament ciutadà del

Parc Solar Fotovoltaic

Vimbodí I

La societat SAN ISIDRO SOLAR 8, S.L. formada pels grups GREENING i CUERVA, vol beneficiar econòmicament els municipis de Vimbodí i Poblet, L’Espluga de Francolí i Montblanc, i les comarques de la Conca de Barberà, el Baix Camp, les Garrigues, l’Urgell y l’Alt Camp i ofereix, a tots els seus habitants, empreses i entitats, la possibilitat de participar com a inversors en el finançament col·lectiu de fins a un 20% d'aquest projecte d'energia renovable, mitjançant aquesta oferta de participació local.


Què és i com funciona aquesta Oferta de Participació Local?

L'Oferta de Participació Local és l'oferiment que la societat promotora del parc solar fa a les persones, empreses i entitats més properes al parc, perquè tinguin preferència en formar part del conjunt d'inversors que finançaran aquelles instal·lacions i així també es beneficiaran del projecte amb el cobrament d'interessos per la seva inversió.
En una primera fase es recullen les reserves de participació dels inversors locals en el futur préstec col·lectiu amb el que es finançarà una part del projecte, sense entrega de diners. 

En una segona fase, un cop el parc disposi de tots els permisos per a la seva construcció (estigui Ready to Build), es demanarà als inversors que facin el desemborsament de la inversió reservada i es procedirà a la firma del préstec col·lectiu. A partir d'aquell moment, els inversors aniran cobrant quotes semestrals del préstec i recuperaran progressivament -durant 5 anys- el seu capital més els interessos pactats.
 


 

Descripció tècnica provisional del projecte:

Parc solar fotovoltaic "Vimbodí I" amb potència pic de 11.618,88 kWp i potència d'inversors instal·lada de 11.200 kW, que estarà limitada per programari a 9.100 kW. L'energia generada serà evacuada a través d'una línia aèria que connectarà la instal·lació solar amb el punt de connexió concedit, ubicat a la SE Montblanc de 25 kV.

Estarà format per 17.472 panells fotovoltaics de 665 w de potència pic, i xarxa de mitjana tensió que connectarà el centre de mesura i el punt de connexió a la subestació elèctrica transformadora.

S'ubica als municipis de Vimbodí i Poblet, l'Espluga de Francolí i Montblanc.

 


Característiques d'aquesta Oferta de Participació Local (reserva de participació en el préstec col·lectiu):
  • Interès nominal: 5,50%.
  • Termini: 60 mesos.
  • Import total de l'oferta: 1.222.708,77 € (el 20% del pressupost del parc solar).
  • Inversió mínima a reservar per persona: 50€.
  • Inversió màxima a reservar per persona: 122.250€.
  • Retorn de la inversió mitjançant quotes semestrals, amb amortització de capital a partir de la segona quota.
  • Tipus d'inversió: préstec col·lectiu (crowdlending), subordinat al finançament principal del projecte (project finance bancari).
  • Prestatari: SAN ISIDRO SOLAR 8, S.L. NIF: B42924985, filial dels grups GREENING i CUERVA.
  • Data prevista per al desemborsament de les reserves d'inversió: s'iniciarà a partir del moment en què el projecte disposi de tots els permisos per a la seva construcció (es trobi “Ready to Build (RtB)”.

Qui pot participar en el finançament d'aquest projecte, amb la reserva d'una inversió? 

Les persones físiques i jurídiques de les comarques de 

la Conca de Barberà, el Baix Camp, les Garrigues, l'Urgell i l'Alt Camp.

Consultes d'inversors locals sobre aquesta Oferta de Participació Local:
       vimbodi@participaciolocal.cat        Tel. 935511447

Què cal fer per poder fer una reserva d'inversió en l'oferta de participació local d'aquest projecte?:
- Registra't gratis a la web d'Ecrowd i puja una còpia del teu DNI (o NIE + passaport), vigent i per les dues cares, en format .pdf o .jpg, a l'apartat "El meu perfil". Si ja estaves registrat, entra al teu compte d'Ecrowd.
- Informa't dels detalls del funcionament del préstec col·lectiu (interessos, terminis, riscos i quotes) a l'apartat "Operativa d'inversió" del projecte.
- Informa't sobre l'entitat que fa l'oferta de participació local a l'apartat "Promotor" i sobre les persones que la gestionen a l'apartat "Equip gestor".
- Fes la teva reserva d'inversió, per l'import escollit, quan el teu municipi de residència sigui elegible per poder-hi participar.
- L'import de la teva reserva d'inversió no s'haurà de desemborsar fins que el parc fotovoltaic entri en fase d'explotació.
- Podràs anul·lar la teva reserva d'inversió en qualsevol moment, sense cap penalització, abans del moment del seu desemborsament.
El Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, de la Generalitat de Catalunya, que modifica el Decret Llei 16/2019, estableix al seu article 2.8 la incorporació de l'art. 9 bis al citat Decret Llei 16/2019 pel qual “En els projectes de parcs eòlics de potència entre 10 i 50 MW i de plantes solars fotovoltaiques de potència entre 5 i 50 MW, situats a terra i en sòl no urbanitzable, el promotor haurà d'acreditar, amb anterioritat al tràmit d'informació pública, que ha presentat una oferta de participació local (…), que consisteix a oferir la possibilitat de participar, almenys en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament, a les persones físiques…/… i jurídiques, públiques o privades, radicades en els municipis en què es pretén ubicar les instal·lacions, o en els municipis limítrofs a aquests municipis, o en els que pertanyin a la mateixa comarca.”
A Ecrowd no li cobrem cap comissió ni sobre les seves inversions ni sobre els interessos que en cobra.
Els interessos cobrats estaran subjectes a la retenció vigent que per IRPF correspongui aplicar.

Ecrowd és una Plataforma de Finançament Participatiu amb llicència de la CNMV.

Ecrowd no ostenta la condició d'empresa de serveis d'inversió, ni d'entitat de crèdit i no està adherida a cap fons de garantia d'inversions o fons de garantia de dipòsits. Els projectes d'inversió que es presenten a Ecrowd no són objecte d'autorització ni de supervisió prèvia per la CNMV ni pel Banc d'Espanya, de forma que la informació facilitada pels promotors no ha estat revisada per ells. Tots els moviments de fons d'inversors a Ecrowd s'efectuen mitjançant la plataforma de pagaments Lemon Way, que compta amb la preceptiva autorització del Banc d'Espanya. El rendiment de les inversions pot estar condicionat a l'èxit dels projectes concrets. Hi ha el risc de pèrdua total o parcial del capital invertit, de no obtenir el rendiment financer esperat i de falta de liquiditat per recuperar les seves inversions. Consulti detalladament la informació de cada projecte abans d'invertir. Invertint en aquest projecte, vostè manifesta expressament haver rebut, llegit i acceptat les condicions d'inversió en Ecrowd La diversificació activa és l'estratègia òptima per a la gestió de la seva cartera d'inversions.

Més informació: com invertir amb Ecrowd
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Accedeixi amb el meu compte per fer més preguntes. Si no tens compte , registra't aquí.

Inversors

Patricia

2.850€

Joaquim

500€

Romulo

500€

Ximo

400€

Albert

300€

Egor

275€

Manel

100€

Vols ser com ells?

Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.
Informació reservada a inversors registrats. Accedeixi amb el meu compte per veure'n els detalls. si no tens compte , registra't aquí.

Encara no hi ha actualitzacions

Inversió reservada per a inversors locals